TYFLOMASER

 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

§ 81
(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto
osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní
a) zaměstnáváním v pracovním poměru,

b)
odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více
než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,
nebo
zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo
služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně
výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo
zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

c) odvodem do státního rozpočtu,
nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).
 


noWer systems © 2006 TOPlist